Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Alapító Okirata

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

 • 323/2011. (XII. 28.) kormányrendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről (EN)
 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
 • 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
 • 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
 • 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 • 2003. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2011. évi CCIV. törvény a felsőoktatásról
 • 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 375/2010. (XII. 31.) kormányrendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról
 • 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről
 • 6/1996. (VII. 16.) münkaügyi miniszteri rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról

A hatályos jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytár keresőjének segítségével találhatók meg és olvashatók el.

A foglalkoztatási szakterület hatáskörrel rendelkező szervei:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint eljáró hatóság (országos, II. fok)

A munkavédelmi és munkaügyi szakterület hatáskörrel rendelkező szervei:

 • I. fokú munkavédelmi és munkaügyi hatósági ügyben a területileg illetékes kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv jár el.
 • II. fokú munkavédelmi és munkaügyi hatósági jogkörrel az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága rendelkezik.
 • A fővárosi és a megyei munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek illetékességi területe megegyezik a kormányhivatalokéval.

Ügycsoportok, ügymenet

A fenti szervek az alapvető munkavédelmi és munkaügyi szabályok (Mvt. és Met.) érvényesülését vizsgálják. Főszabály szerint hivatalból kezdenek ellenőrizni, de kezdeményezhető vizsgálat bejelentésre, illetve kérelemre is. E tárgykörben a nyomtatványok ide kattintva megtalálhatóak.

A hatósági eljárás során eljárási illetéket csak a fellebbezés, a részletfizetés iránti kérelem és a végrehajtási eljárásban a méltányossági kérelem előterjesztése esetén kell az ügyfélnek megfizetnie.

A hatósági ellenőrzéssel kapcsolatban az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága tájékoztatási feladatokat is ellát, amelynek tartalmi leírása ide kattintva megtalálható.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal ingyenes információszolgáltatási tevékenységének elérhetősége: munka@lab.hu

 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal által fenntartott adatbázisok:

A közérdekű adatok iránt érdeklődök szóban, írásban vagy elektronikus úton nyújthatják be igényléseiket. Azon igények kapcsán, amelyek nyomtatást vagy mást adat struktúrát igényelnek, szervezetünk önköltséget számol fel. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénylésnek, a szervezet tudomására jutását követő 15 napon belül eleget teszünk.

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat átadása a törvényben meghatározott további előírások alapján történik:

 • amennyiben a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum olyan adatot tartalmaz, amelyet az igénylő nem ismerhet meg, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni,
 • az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben aránytalan költséggel nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell kielégíteni.
 • amennyiben az igény teljesítését valamilyen indokkal meg kell tagadni, az indoklással együtt, 8 napon belül írásban vagy elektronikusan értesíteni kell az igénylőt.
 • nem magyar anyanyelvű igénylő esetén is kiadásra kerül az igényelt közérdekű adat.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal együttműködési megállapodásai

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Adatvédelmi felelős:
dr. Gulrich Csaba
koordinációs főigazgató-helyettes
Cím: Budapest, Szeszgyár u. 4.
Tel: (1) 299 1060
Fax: (1) 299 1061
E-mail: fh_jog@lab.hu

Közadatkereső

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Hírlevelei honlapunkon elérhetők, ide kattintva ingyenesen letölthetők.